Obchodní podmínky


1. Identifikační a kontaktní údaje prodávajícího

Název e-shopu: www.upopelky-jk.cz

Provozovatel: U POPELK JK s.r.o.
Sídlo: Jihlávka 116, 588 51 Batelov
IČO: 11752751
(dále jen "Prodávající")

Kontaktní osoba: LIBUŠE JEŘÁBKOVÁ
Telefon: + 420 732 957 241

E-mail:upopelky.jk@seznam.cz

Provozovna:  OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZINKY, Březinova 4690/144, 586 01 Jihlava 


Adresa pro zaslání zboží v případě odstoupení od smlouvy či reklamace zboží:

LIBUŠE JEŘÁBKOVÁ
Jihlávka 116

588 51 Batelov

2. Úvodní ujednání

2.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník"), vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího (dále jen "Smluvní strany"), vzniklé na základě anebo v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím (dále jen "Kupní smlouva").

2.2 Tyto Obchodní podmínky se vztahují na všechny Kupní smlouvy uzavřené telekomunikačními prostředky na dálku prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím, dostupného na internetové adrese, https://www.upopelky-jk.cz/ na které Prodávající informuje kupující o zboží Prodávajícího, jeho cenách, včetně DPH, vlastnostech a nákladech na dopravu (dále jen "Internetový obchod").

2.3 Tyto Obchodní podmínky mají aplikační přednost před použitím Občanského zákoníku tam, kde to Občanský zákoník vysloveně nezakazuje.

2.4 V případě, že některá otázka není upravena těmito Obchodními podmínkami, budou použity právní předpisy České republiky, zejména Občanský zákoník.

2.5 Kde se v těchto Obchodních podmínkách odkazuje na odstavce (nebo též "odst.") nebo články (nebo též "čl.") bez další specifikace, rozumí se tím odstavce nebo články těchto Obchodních podmínek.

2.6 Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen "Spotřebitel"). Podnikatelem se pro účely definice Spotřebitele dle předchozí věty rozumí Prodávající.

2.7 Pokud není uvedeno jinak, ujednání těchto Obchodních podmínek se vztahují jak na kupujícího Spotřebitele, tak kupujícího, který není Spotřebitelem (podnikající fyzickou osobu, právnickou osobu apod.).

3. Zákaznický účet

3.1 Kupující má možnost nakupovat v Internetovém obchodu bez předchozího zřízení zákaznického účtu (tzv. bez registrace).

3.2 V případě, že si kupující dobrovolně zřídí zákaznický účet (a za tímto účelem dobrovolně udělí Prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů, který je vyžadován mimo tyto Obchodní podmínky), vytvoří si v Internetovém obchodu zákaznický účet pro snazší objednávání zboží i aktualizaci povinných údajů nezbytných pro vyřízení budoucích objednávek. Povinnými údaji se rozumí zejména: jméno, příjmení, dodací adresa, fakturační adresa (pokud se liší od dodací adresy), telefon a e‑mail kupujícího. V případě, že je kupující právnickou osobou, uvede obdobné údaje a dále firmu společnosti, IČO a DIČ, bylo-li přiděleno.

3.3 Kupující je povinen uvést v zákaznickém účtu pouze pravdivé údaje. Kupující má povinnost tyto údaje při jakýchkoliv změnách aktualizovat, a to nejpozději před každou objednávkou.

3.4 V průběhu zřízení zákaznického účtu (registrace) má kupující povinnost si zvolit přihlašovací jméno a heslo. Přihlašovacím jménem je fungující e-mailová adresa kupujícího.

3.5 Kupující je plně odpovědný za užívání svého zákaznického účtu a případné zneužití povinných údajů, uvedených v zákaznickému účtu, jinými osobami než Prodávajícím.

3.6 Kupující je povinen nezpřístupnit své heslo do zákaznického účtu třetím osobám. Provozovatel služby e‑mail se nepovažuje pro účely těchto Obchodních podmínek za třetí osobu.

3.7 Kupující není oprávněn zpřístupnit využívání zákaznického účtu třetí osobě.

3.8 Prodávající si vyhrazuje právo zákaznický účet kdykoliv bez náhrady zrušit, nebo jej učinit nepřístupným z důvodu údržby nebo poruchy Internetového obchodu.

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1 Pro objednání zboží je kupující povinen v prostředí Internetového obchodu řádně vyplnit objednávku, ve které uvede Prodávajícím vyžadované platné údaje kupujícího. Těmito údaji se rozumí zejména: jméno, příjmení, dodací adresa, fakturační adresa (pokud se liší od dodací adresy), telefon a e-mail kupujícího. V případě, že je kupující právnickou osobou, uvede obdobné údaje a dále firmu společnosti, IČO a DIČ, bylo-li přiděleno.

4.2 Osobní údaje kupujícího lze Prodávajícímu poskytnout i přihlášením se do zřízeného zákaznického účtu kupujícího dle čl. 3 a následným objednáním zboží.

4.3 Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu úplné a správné údaje. Pokud kupující takové údaje Prodávajícímu neposkytne, Prodávající není povinen objednané zboží odeslat. Kupující odpovídá Prodávajícímu za jakékoli škody způsobené poskytnutím neúplných či nesprávných údajů.

4.4 Kupující je povinen si v objednávce vybrat z nabídky způsobu dodání zboží, způsob platby za zboží a zkontrolovat správnost celé objednávky (zejména specifikaci zboží, velikost, barvu, množství, cenu a údaje sloužící k dodání zboží).

4.5 Kupující je povinen se před odesláním objednávky seznámit s těmito Obchodními podmínkami, včetně poučením o právu na odstoupení od Kupní smlouvy (viz odst. 9.1 )

4.6 Kupující svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami a potvrzení, že se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů, vyjádří dvojím způsobem, jednak zatržením rámečku, u kterého je uveden text "Souhlasím se zpracováním osobních údajů", jednak odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícímu pomocí tlačítka "Závazně objednat".

4.7 Kupující je oprávněn do okamžiku odeslání objednávky Prodávajícímu, tedy do okamžiku kliknutí na tlačítko "Závazně objednat", měnit údaje uvedené v objednávce. Všechny údaje Kupujícím uvedené jsou zobrazeny přehledně na jednom místě. Kupující tak má možnost zjistit a opravit chyby při zadávání dat ještě před odesláním objednávky.

4.8 Zaslaná objednávka kupujícím Prodávajícímu je návrhem na uzavření Kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 Občanského zákoníku.

4.9 Prodávající do 24 hodin od doručení objednávky kupujícího potvrdí přijetí objednávky na e-mail kupujícího, který byl uveden v objednávce.

4.10 Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky, které Prodávající odešle kupujícímu.Přílohou potvrzení je aktuální znění těchto Obchodních podmínek, formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy a formulář pro případnou reklamaci koupeného zboží.

4.11 Prodávající upozorňuje, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud existují oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo jeho ceně.

4.12 Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající žádnou odpovědnost.

4.13 Není-li v těchto Obchodních podmínkách anebo v zákoně uvedeno jinak, uzavřenou Kupní smlouvu je možné měnit nebo rušit pouze na základě dohody Smluvních stran.

5. Technické kroky vedoucí k uzavření Kupní smlouvy

5.1 Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření Kupní smlouvy v prostředí Internetového obchodu jsou následující: (i) výběr zboží, jeho velikosti, barvy a množství; (ii) stisknutí tlačítka "Přidat do košíku"; (iii) řádné vyplnění platných údajů dle odst. 4.1 nebo přihlášení se do zřízeného zákaznického účtu kupujícího a následné vyplnění objednávky; (iv) přečtení si a následné odsouhlasení těchto Obchodních podmínek a Zásad zpracování osobních údajů; (v) volba způsobu platby a dopravy; (vi) potvrzení objednávky kupujícím tlačítkem "Závazně objednat" a (vii) potvrzení Prodávajícího kupujícímu, že objednávka byla přijata.

6. Dodání zboží a platební podmínky

6.1 Kupující je povinen Prodávajícímu zaplatit za objednané zboží kupní cenu a náklady na dopravu jedním z následujících způsobů:

6.1.1 bezhotovostním převodem v českých korunách (CZK) na bankovní účet Prodávajícího vedený u Raiffeisen BANK ,číslo 5701970002/5500

6.1.2 v hotovosti při osobním převzetí zboží v jedné z provozoven Prodávajícího.

6.2 V případě platby bezhotovostním převodem dle odst. 6.1.1 je kupující povinen zaplatit kupní cenu a náklady na dopravu do 7 dnů ode dne potvrzení objednávky Prodávajícím (tj. uzavření Kupní smlouvy) a současně uvést v platebním příkazu variabilní symbol, který je shodný s číslem objednávky. Platba je řádně zaplacena, jsou-li kupní cena a náklady na dopravu připsány na bankovní účet Prodávajícího.

6.3 V případě platby v hotovosti dle odst. 6.1.2 bude zboží kupujícímu předáno do jeho faktické dispozice až po zaplacení kupní ceny.

6.4 Kupující je povinen si před odesláním objednávky zvolit způsob dopravy. Způsobem dopravy se rozumí:

6.4.1. služba Zásilkovna,cena poštovného 80kč

6.4.2. služba Pošta,cena poštovného 95kč

6.4.3. osobní převzetí v jedné z provozoven Prodávajícího - zdarma.

6.5 Doba dodání zboží závisí na volbě způsobu přepravy a na tom, zda je zboží skladem či nikoliv. K dodání zboží obvykle dochází do 7 pracovních dnů.

7. Převzetí zboží kupujícím

7.1 Kupující je povinen zboží převzít od dopravce (byl-li zvolen způsob dopravy dle odst. 6.4.1 nebo 6.4.2), nebo si jej vyzvednou na příslušné provozovně Prodávajícího (bylo-li zvoleno osobní převzetí dle odst. 6.4.2).

7.2 Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zboží náležitě zkontrolovat. V případě, že je zboží poškozeno z důvodu dopravy, ihned službu reklamovat u příslušného dopravce.

7.3 Kupující souhlasí, že pokud si zboží nepřevezme, a zboží z tohoto důvodu bude zasláno zpět Prodávajícímu, Prodávající zboží uskladní a kupující zaplatí Prodávajícímu skladné ve výši 15 Kč za každý den uskladnění, maximálně však 2.000 Kč; totéž platí, pokud si kupující zboží nepřevezme v příslušné provozovně do 10 dnů ode dne, kdy bude zboží připraveno v provozovně k převzetí (bylo-li zvoleno osobní převzetí dle odst. 6.4.2).

7.4 Prodávající vyrozumí kupujícího o marném pokusu dodání zboží e-mailem, který kupující zadal v objednávce, a poskytne mu přiměřenou lhůtu k vyjádření, zda má zájem o opětovné zaslání zboží.

7.5 Pokud kupující v dodatečné lhůtě dle odst. 6.4 požádá o opětovné zaslání zboží, bude mu zboží opětovně zasláno po uhrazení nákladů na dopravu a skladného dle odst. 6.3, a to i v případě, že kupující měl právo na dopravu zdarma.

7.6 Pokud kupující v dodatečné lhůtě dle odst. 6.4 nepožádá o opětovné zaslání zboží anebo se vyjádří, že o zboží již nemá zájem, je Prodávající oprávněn zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je Prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje. Náklady na uskladnění budou účtovány do okamžiku prodeje zboží, maximálně však ve výši limitu dle odst. 6.3.

8. Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

8.1 Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, 14denní lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy počíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

8.2 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

8.3 Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit i , tedy jakýmkoli jiným způsobem, z něhož bude zřejmé, že kupující chce od Kupní smlouvy odstoupit (např. prostřednictvím vzorového formuláře dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., který tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek).

8.4 Pokud kupující odstoupí od Kupní smlouvy, je povinen na své náklady a nebezpečí předat Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy, veškeré zboží, které od Prodávajícího převzal. Kupující tak nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

8.5 Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení zboží, vrátit kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě Kupní smlouvy přijal.

8.6 Peněžní prostředky Prodávající vrátí kupujícímu stejným způsobem, jakým je Prodávající přijal, nebo způsobem, se kterým bude kupující souhlasit, pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8.7 Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Jestliže kupující při koupi zboží zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8.8 Kupující nemůže od Kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených Občanským zákoníkem, zejména dojde-li k dodání zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, nebo u zboží, které bylo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit.

8.9 Práva uvedená v tomto článku náležejí výlučně Spotřebiteli.

9. Odpovědnost kupujícího za snížení hodnoty vráceného zboží

9.1 Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží.

9.2 Způsobem nutným k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží se rozumí takové užívání zboží, k němuž obvykle dochází při prodeji zboží v kamenném obchodě, tedy užívání nezbytné výlučně k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

9.3 Spotřebitel je povinen nahradit Prodávajícímu snížení hodnoty vráceného zboží bez ohledu na své zavinění a bez ohledu na to, že snížení způsobila třetí osoba.

9.4 Nárok na náhradu snížení hodnoty vráceného zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny zboží.

10. Práva z vadného plnění

10.1 Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

10.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží nemá při převzetí vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.3 Pokud se vada zboží projevila v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

10.4 Nemá-li zboží při převzetí vlastnosti uvedené v odst. 11.2, může kupující požadovat i dodání nového kusu zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat pouze výměnu součásti zboží; není-li možné vyměnit součást zboží, resp. vadné zboží za jiné zboží bez vad, je kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

10.5 Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě nebo na obalu zboží.

10.6 V této lhůtě může kupující uplatnit svá práva z vadného plnění a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení Kupní smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

10.6.1 odstranění vady dodáním nového kusu zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží;

10.6.2 bezplatné odstranění vady opravou;

10.6.3 přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

10.6.4 odstoupení od Kupní smlouvy (a vrácení kupní ceny).

Podstatné porušení je takové porušení Kupní smlouvy, o němž Smluví strana porušující Kupní smlouvu již při uzavření Kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

10.7 U vady, která znamená nepodstatné porušení Kupní smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

10.8 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně, z nichž každá brání řádnému užívání zboží, nebo čtyři různé odstranitelné vady), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od Kupní smlouvy.

10.9 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

10.10 Zboží nemá vady, pokud bylo jako vadné zboží prodáno za nižší cenu a tento nedostatek (vada) byla uvedena ve specifikaci konkrétního zboží. Totéž platí u použitého zboží v míře odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení zboží.

10.11 Kupující nemá práva z vadného plnění, pokud došlo ke změně vlastností zboží, která je způsobena (i) opotřebením zboží způsobeným obvyklým užíváním, (ii) nesprávným užíváním zboží, včetně nedodržení návodu k použití (zejména nesprávného praní apod.), (iii) nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou zboží, (iv) přirozenou změnou materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, (v) poškozením kupujícím, třetí osobou nebo vyšší mocí nebo (vi) v dalších případech stanovených Občanským zákoníkem. Kupující nemá práva z vadného plnění též v případě, že před převzetím zboží o vadě věděl.

11. Uplatnění reklamace

11.1 Kupující uplatňuje práva z vadného plnění (dále též "Reklamace") u Prodávajícího, není-li stanoveno jinak, a to bez zbytečného odkladu poté, co vada vyšla najevo. Další užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží nebo nemožnost posouzení příčiny vady.

11.3 V rámci Reklamace musí kupující uvést své kontaktní údaje a popis vady. Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen uvést způsob, jakých chce Reklamaci vyřídit (tedy jakým způsobem požaduje vadu odstranit). Změna volby způsobu vyřízení Reklamace bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

11.4 Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení Kupní smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení Kupní smlouvy (viz odst. 11.7).

11.5 Kupující je povinen prokázat nákup zboží Prodávajícímu (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení Reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) Reklamace. Kupující předá či doručí zboží Prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění Reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

11.6 Prodávající je povinen kupujícímu, který je Spotřebitelem, vydat písemné potvrzení o tom, kdy Reklamaci uplatnil, co je obsahem Reklamace a jaký způsob vyřízení Reklamace kupující požaduje.

11.7 Prodávající dále vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

11.8 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o Reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží k odbornému posouzení vady.

11.9 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím, který je Spotřebitelem, nedohodne na delší době. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Kupní smlouvy (viz odst. 11.6).

11.10 Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění Reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

12. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

12.1 Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy:

12.1.1 bez udání důvodu do 14 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, ne však později než v den, kdy mělo dojít k předání zboží k přepravě nebo přímo kupujícímu (osobní odběr). Odstoupení od Kupní smlouvy bude zasláno na e-mailovou adresu kupujícího, která byla uvedena v objednávce;

12.1.2 kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem anebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou Kupní smlouvu s prodávajícím;

12.1.3 kupující řádně a včas neuhradil kupní cenu a náklady na dopravu; v případě platby v hotovosti (dle odst. 6.1.2) a využití tzv. dobírky náklady na dopravu;

12.1.4 bylo-li zboží zasláno kupujícímu zvoleným způsobem dopravy a kupující zvolil jako způsob platby za zboží (kupní cena, náklady na dopravu) dobírku, resp. platbu v hotovosti v souladu s odst. 6.1.2 a zboží si od dopravce nepřevzal a toto zboží bylo vráceno Prodávajícímu.

12.2 Odstoupení od Kupní smlouvy bude zasláno na e-mailovou adresu kupujícího, která byla uvedena v objednávce.

13. Ochrana osobních údajů

13.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), související se zpracováním osobních údajů kupujícího Prodávajícího plní prostřednictví Zásad se zpracováním osobních údajů.

14. Ochrana osobních údajů

14.1 Informace o zboží a ceně uváděné Prodávajícím v Internetovém obchodu jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby.

14.2 Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, s výjimkou nákladů na dopravu (doručení) zboží.

14.3 Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

14.4 Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

14.5 Potvrzení obsahu Kupní smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu Kupní smlouvy, nemá právní účinky.

15. Řešení sporů

15.1 Vzájemné spory mezi Prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

15.2 Kupující, který je Spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

15.3 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

16. Závěrečná ujednání

16.1 Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, komunikačním jazykem Prodávajícího je čeština.

16.2 Kupující si je plně vědom toho, že Kupní smlouva uzavřená v souladu s těmito Obchodními podmínkami byla uzavřena s použitím komunikačních prostředků na dálku a s tímto souhlasí.

16.3 Tyto Obchodní podmínky archivuje Prodávající nejméně po dobu 5 let po skončení jejich účinnosti. Kupní smlouva, tedy objednávka, akceptace i obchodní podmínky jsou archivovány u Prodávajícího a budou kdykoliv zpřístupněny Spotřebiteli na základě jeho žádosti.

16.4 Všechny smluvní vztahy založené Kupní smlouvou mezi kupujícím a Prodávajícím se řídí českým právem.

16.5 Kupující není oprávněn postoupit třetí osobě jakoukoli pohledávku za Prodávajícím bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

16.6 V případě, že jakékoli ujednání těchto Obchodních podmínek je nebo se stane či bude shledáno neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy) platnost, účinnost anebo vymahatelnost zbývajících ujednání.

16.7 Prodávající a kupující, který není Spotřebitel, v souladu s § 1801 Občanského zákoníku sjednávají, že na jejich vzájemné vztahy založené Kupní smlouvou nebo s touto smlouvou související se nepoužijí §§ 1799 a 1800 Občanského zákoníku.

16.8 Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci jakékoliv předchozí zavedené praxe Smluvních stran a dále aplikaci § 1793 Občanského zákoníku na vztahy založené Kupní smlouvou.

16.9 Prodávající není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

16.10 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

16.11 Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit, a to s účinností ode dne takové změny. Na předchozí uzavřené Kupní smlouvy dle předchozích obchodních podmínek taková změna nemá vliv.

16.12 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 30.9.2021